Αποφάσεις 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

188-2017:  Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα  με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ: 6ΔΓ0ΩΨΛ-1ΧΙ)

189-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 7.000,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

190-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών αποχετευτικών δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 10.500,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

191-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και Αγωγοί Σύνδεσης», προϋπολογισμού 102.419,36€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης ΕΑΠ Δ’, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΨΥ4ΩΩΨΛ-Ζ55)

192-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€, χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ541/2014ΕΠ54100003, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 6ΚΙ4ΩΨΛ-4ΑΕ)