Αποφάσεις 33ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

193-2017: Ακύρωση σύμβασης του έργου Διαμορφώσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου λόγω διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου.

194-2017: Ακύρωση σύμβασης του έργου Ασφαλτοστρώσεις –Κρασπεδώσεις και Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου λόγω διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου.

195-2017: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

196-2017: Επιστροφή παραβόλου δημοπρασίας.

197-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 24.800,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

198-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων», προϋπολογισμού 22.500,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

199-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευση και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου», προϋπολογισμού 21.999,99€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

200-2017: Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017.

201-2017: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 4β και 4γ του δάσους της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

202-2017: Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 108.600,00€.