Αποφάσεις 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

44-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» προϋπολογισμού 47.000,00 €.

45-2018: Εξέταση ένστασης της εταιρείας Πίλαγας Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ κατά της αριθ. 322/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπή Δ. Αμυνταίου σχετικά με την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου».

46-2018: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτιστικού και ηλεκτρολογικού υλικού», προϋπολογισμού 38.000,00 €.

47-2018: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και ματαίωση του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μικροϋλικών σύνδεσης βλαβών υδρευτικού δικτύου, Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 38.000,00 €.

48-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

49-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

50-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

51-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

52-2018: Ακύρωση της αριθ. 281/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

53-2018: Ακύρωση της αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

54-2018: Ακύρωση της αριθ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

55-2018: Ακύρωση της αριθ. 304/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Έγκριση εκ νέου διενέργειας, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΝ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00€.

56-2018: Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€.