Αποφάσεις 20ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

191-2018: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αρ. πρωτ. 6029/24-04-2018 αίτησης της κας ΧΑΤΖΗ Μαρίας.

192-2018: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

193-2018: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

194-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

195-2018:Καθορισμός όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

196-2018:Καθορισμός όρων της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

197-2018:Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδρολογική Μελέτη & Καθορισμός Συντελεστών απορροής για τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου Ομβρίων Υδάτων στον Αστικό Ιστό της πόλης του Αμυνταίου».

198-2018:Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού».

199-2018:Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας και διασύνδεση δεξαμενής Βεγόρας με γεώτρηση Αντιγόνου».

200-2018:Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2018–2019”, προϋπολογισμού 55.859,83€.