Αποφάσεις 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

223-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

224-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2018–2019».

225-2018: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2017 έως 31-12-2017.

226-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.

227-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12€, χρηματοδότηση ΚΑΠ Σχολείων, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: Ω6ΤΩΩΨΛ-Ι90)

228-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού 409.846,56€.