Αποφάσεις 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

241-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Λεχόβου, περιοχή Πλιούμπη Παναγιώτη», ποσού 126,40€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

242-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Μανιακίου, πλησίον οικίας Τσιβελεΐδη Ιωάννη», ποσού 2.470,11 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

243-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας Γιουπουρίδη Υπάτιου», ποσού 2.470,12 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

244-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 2 στύλων και 2 απλών φωτιστικών σωμάτων, στην Τ.Κ. Μανιακίου, πλησίον οικίας Τεχελίδη Παναγιώτη», ποσού 2.470,11 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

245-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στη Δ.Κ. Αμυνταίου, περιοχή Ιωαννίδη Μιχαήλ», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

246-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στη Δ.Κ. Αμυνταίου», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

247-2018: Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Τοποθέτηση 1 απλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Βεγόρας, πλησίον ακινήτου Σονιάδη Φωτίου», ποσού 49,16 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

248-2018: Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2019, σύμφωνα  με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ: ΩΑΖΟΩΨΛ-Φ2Η)

249-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 202/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

250-2018: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 203/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

251-2018: Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την παρακολούθηση – διαχείριση – ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων της πόλης του Αμυνταίου».

252-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 6ΣΕΙΩΨΛ-9ΩΥ)

253-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΩΥΡ3ΩΨΛ-Ν1Ο)

254-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή περιφράξεων, αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 50.000,00€.

255-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρώσεων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€.

256-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€