Αποφάσεις 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

257-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

258-2018: Αποδοχή δωρεάς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).

259-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 α0πλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, είσοδος από Τ.Κ. Φιλώτα», ποσού 1.158,22€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

260-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή (τακτική διαδικασία) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας της ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (Αρ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής: 68/2018).

261-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

262-2018: Τροποποίηση της αριθ. 238/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

263-2018: Ακύρωση της αριθ. 256/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανέγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€

264-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 7ΖΩΗΩΨΛ-Ξ15)