Αποφάσεις 29ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

266-2018: Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ετήσιας εμποροπανήγυρης Αμυνταίου, έτους 2018», ποσού 12.166,02€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

267-2018: Υποβολή Προσφυγής κατά της με αριθ. 169019/2554/19-09-2018 απόφασης του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας που αφορά την επιβολή προστίμου στο Δήμο Αμυνταίου.

268-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

269-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (αρ. καταθέσεως: 476/2016) στη δικάσιμο της 09ης/10/2018.

270-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ7/8-1-2018, Χ339/2018).

271-2018: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07ης/12/2018 (Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ8/8-1-2018, Χ340/2018).

272-2018: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.999,97 €.

273-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑ:30.7333.069, προϋπολογισμού 645.500,00€, χρηματοδότηση ΕΑΠ και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 7Τ10ΩΨΛ-ΗΛ1)

274-2018: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή κρασπεδώσεων και οδοποιίας σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 225.613,06€.

275-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Ξινού Νερού Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 31.002,24€.

276-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Συνοικισμού Ανάληψης Δ.Κ. Αμυνταίου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 31.002,24€.

277-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων, οριζόντιας σήμανσης δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 27.000,00€.

278-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νυμφαίου – Λεχόβου», προϋπολογισμού 70.000,00€.

279-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 74.400,00€.