Αποφάσεις 31ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

305-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγραπιδιάς του Δήμου Αμυνταίου.

306-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

307-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων.

308-2018: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων.

309-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή τοίχου αντι-στήριξης σε οδό στην ΤΚ Νυμφαίου πλησίον των κατασκηνώσεων της ΧΑΝΘ" προϋπολογισμού 14.000,00€. (ΑΔΑ: ΩΒ7ΥΩΨΛ-ΕΡΑ)

310-2018: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης και φρεατίων Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 5.000,00€.

311-2018: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

312-2018: Ακύρωση της αριθ. 270/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου λόγω παραίτησης.

313-2018: Ακύρωση της αριθ. 271/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου λόγω παραίτησης.

314-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 4 & Νο 5 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

315-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον συνοικισμό Σωτήρα Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

316-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Αποκαταστάσεις – Διαμορφώσεις – Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 87.568,13€.

317-2018: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χάρες του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€.

318-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 227.000,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 7ΖΡΒΩΨΛ-ΧΨΜ)

319-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, διαμορφώσεις οδών και πλατειών Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 261.442,57€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ: 6ΚΥΣΩΨΛ-ΚΙ0)

320-2018: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου 2018», προϋπολογισμού 448.800,00€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΨΥΥΔΩΨΛ-3ΤΞ)