Αποφάσεις 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2019

1-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

2-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

3-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με τη γνωμοδότηση επί της προσφυγής της κας ΚΑΡΑΜΙΧΟΥ Θεοδώρας.

4-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου, στη δικάσιμο της 25ης/01/2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. Αίτησης 2/14-03-2018), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

5-2019: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου.

6-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 645.500,00€.

7-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.

8-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

9-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας Εκποίησης Δημοτικών Κινητών Πραγμάτων.

10-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

11-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών κατά την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

12-2019: Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.

13-2019: Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2019.

14-2019: Ορισμός διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για δημόσια έργα, μελέτες και υπηρεσίες, για το έτος 2019.