Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

47-2019: Αντικατάσταση Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου

48-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

49-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή κατάρτισης και υποβολής του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2019. (ΑΔΑ: 6Λ0ΛΩΨΛ-ΡΥΞ)

50-2019: Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Αετού Δ. Αμυνταίου.

51-2019:Αποδοχή δωρεάς τμήματος αγροτεμαχίου της κτηματικής περιοχής Τ.Κ. Ξινού Νερού Δ. Αμυνταίου.

52-2019:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για επιβληθήσα αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας του Δήμου Αμυνταίου.

53-2019:Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ β’ 104) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

54-2019:Ανάκληση της αριθ. 5/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

55-2019:Έγκριση ανάθεσης εκ νέου σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για την διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Δ.Κ. Αμυνταίου Δ. Αμυνταίου.

56-2019:Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δέκα (10) απλών φωτιστικών σωμάτων με δέκα (10) φωτιστικά σώματα πολυτελείας, σε κοινόχρηστους χώρους της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου, του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 484,40€, και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

57-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 36/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

58-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 37/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

59-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 38/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

60-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 39/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

61-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

62-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 41/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

63-2019:Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 42/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

64-2019:Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

65-2019:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του «Κοινοτικού Στάβλου Αλόγων – Ίππων» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

66-2019:Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αντιγονείας», προϋπολογισμού 24.800,00€.

67-2019:Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική Μελέτη Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Μανιακίου», προϋπολογισμού 24.800,00€.

68-2019:Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019», προϋπολογισμού 14.088,76€.

69-2019:Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κυτίων πρώτων βοηθειών στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life» προϋπολογισμού 24.000,45€.