Αποφάσεις 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

71-2019: Τροποποίηση της αριθ. 27/2019 απόφασης Ο.Ε. που αφορά «Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για νομική έρευνα στο Κτηματολόγιο και παροχή νομικής συμβουλής για διόρθωση ιδιοκτησιακών προβλημάτων του Δήμου Αμυνταίου.»

72-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

73-2019: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 56/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

74-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσεις επί της αριθ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.

75-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 7.100,00€.

76-2019: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 7.100,00€.

77-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019» προϋπολογισμού 14.088,76 €.