Αποφάσεις 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

78-2019: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αριθ. 36/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στο Ελληνικό Δημόσιο.

79-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

80-2019: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

81-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση κατά της από 01/04/2019 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 80-2019: Φλώρινας.

82-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας στη δικάσιμο της 16ης/04/2019 (Κλητ. Θεσπ. Αριθ. 4/2016), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

83-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 14ης/06/2019 (Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ57/28-1-2019, Χ188/2019), καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

84-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στη δικάσιμο της 20ης-09-2019, ημέρα Παρασκευή, (Αριθ. Καταθ. 22/2019, Αρ. Πιν. 3) στο Ειρηνοδικείο Αμυνταίου, καθώς και σε κάθε εξ αναβολής αυτής.

85-2019: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 7α και 8α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

86-2019: Επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο "Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου" προϋπολογισμού 49.996,80€.

87-2019: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 1, 2 & 3 (ΟΕΚ Ι) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.

88-2019: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτροφόρων περιφράξεων στα πλαίσια του έργου “Amybear” του Life”, προϋπολογισμού 89.900,00 €, και ματαίωση του διαγωνισμού.