Αποφάσεις 13ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

107-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

108-2019: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 93/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

109-2019: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 94/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

110-2019: Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 101/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

111-2019: Ανάκληση της αριθ. 105/2019 απόφασης Ο.Ε. περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή και αποκαταστάσεις οδοποιίας και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 266.000,00€, και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

112-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 49.996,80€.

113-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 216.934,35€ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. 

114-2019: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2019–2020».