Αποφάσεις 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

115-2019: Ακύρωση της αριθ. 39/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.

116-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

117-2019: Έγκριση ή μη αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α).

118-2019: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου.

119-2019: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

120-2019: Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑΕ:25.7412.053, προϋπολογισμό 12.244,92 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.

121-2019: Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑΕ: 25.7413.008, προϋπολογισμό 24.750,37€ και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.

122-2019: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020», προϋπολογισμού 44.334,53€.

123-2019: Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00€.

124-2019: Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020», προϋπολογισμού 415.574,08€.