ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019

145-2019: Αποδοχή Δωρεάς δυο παραδοσιακών κυπριακών ενδυμασιών.

146-2019: Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 ως ισχύει. (ΑΔΑ: 6ΓΟΗΩΨΛ-6ΑΦ)

147-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

148-2019: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 12582/15-07-2019 αίτησης της κας. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Γεωργίας.

149-2019: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Ροδώνα Δ. Αμυνταίου.

150-2019: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00 €.

151-2019: Ακύρωση της αριθ. 136/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 1.529.838,71€, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 64ΖΕΩΨΛ-ΠΟ1)