ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2019

152-2019: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου

153-2019: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

154-2019: Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης.

155-2019: Έγκριση αποζημίωσης δημάρχου για μετάβαση στο εξωτερικό.

156-2019: Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00€.

157-2019: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.

158-2019: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αμυνταίου", προϋπολογισμού 58.711,40€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

159-2019: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας», προϋπολογισμού 661.290,32€.

160-2019: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού», προϋπολογισμού 705.645,16€.