Αποφάσεις 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

176-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών μετά την επίδοση της αριθμ. 5/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.

177-2016: Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "DECCIDE"". Ψήφιση πιστώσεων.

178-2016: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 7 Ιουλίου 2016 των ασφαλιστικών μέτρων του Μπούρη Ιωάννη κατά του Δήμου Αμυνταίου.

179-2016: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας βασικών οδών στο δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ασπρογείων.

180-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

181-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.