Αποφάσεις 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

207-2016: Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

208-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

209-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

210-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

211-2016: Απευθείας εκποίηση έξι (6) αλόγων περιπάτου στην Τ.Κ. Νυμφαίου

212-2016: Έγκριση Πρακτικού 2 Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 416.528,40€.

213-2016: Εισήγηση για επικύρωση πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης.

214-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”», συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 112.000,00€.

Αποφάσεις 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

197-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

198-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

199-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

200-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Αμυνταίου»

201-2016: Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου».

202-2016: Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470650409011/0/0 που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου

203-2016: Τροποποίηση της αριθμ. 41/2016 απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειες δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων

204-2016: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού – Ισολογισμού περιόδου 01-01-2015 έως 31-12-2015.