Αποφάσεις 26ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

176-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί των απαιτούμενων νομικών ενεργειών μετά την επίδοση της αριθμ. 5/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου.

177-2016: Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "DECCIDE"". Ψήφιση πιστώσεων.

178-2016: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας στις 7 Ιουλίου 2016 των ασφαλιστικών μέτρων του Μπούρη Ιωάννη κατά του Δήμου Αμυνταίου.

179-2016: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο Συντήρηση – Βελτίωση βατότητας βασικών οδών στο δημοτικό δάσος της Τ. Κ. Ασπρογείων.

180-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

181-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

157 2016:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού  έτους 2016.

158 2016 :Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης

159 2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

160 2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ" προϋπολογισμού 12.000,00 €.

161 2016 :Ορισμός δικηγόρου για κατάθεση ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Εορδαίας αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών                             εγγραφών για το ακίνητο με ΚΑΕΚ 47087ΕΚ00001 και  47087ΕΚ00035.

162 2016 : Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατά της με αρ.πρωτ.67591/1902 απόφασης επιβολής προστίμου  της  Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας  Δ/νση                              Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας.

163 2016: Έγκριση του Πρακτικού ΙI του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη 10ετίας 2016-2025 του Δημοτικού                                  Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου».