ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

33-2016:Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης

34-2016:Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης κληροδοτήματος «Νικολάου Φίστα»

35-2016:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

     36-2016:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

   37-2016: Εξέταση ενστάσεων και λήψη απόφασης για την έγκριση (ή μη έγκριση) του 1ου Πρακτικού (Παραλαβής, Αποσφράγισης, και Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής), για τον δημόσιο πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 40.590,00 €.

     38-2016: Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, Γνωμοδότησης και Εισήγησης για απευθείας ανάθεση προμηθειών.

39-2016:Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Εργασιών – Υπηρεσιών

40-2016:Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.

41-2016:Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

42-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.

43-2016:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

44-2016:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών.

45-2016:Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος της υπ΄αριθμ. 531 δημοτικής έκτασης 5,184 στρεμ. στην Τ.Κ. Πελαργού.

46-2016:Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

47-2016:Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση αρχικής εγγραφής στο Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470650409011 που αποτελεί ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

48-2016:Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για το υπ΄αριθμ. 1907α τεμάχιο της Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

49-2016:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

.

   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

13-2016:Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

14-2016:Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.), έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

15-2016:Ψήφιση πιστώσεων Σταθερών Δαπανών Πάγιου Χαρακτήρα, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

16-2016:Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.

17-2016:Ορισμός δικηγόρου για την Α΄ φάση της νομικής επίβλεψης και των εξωδικαστικών ενεργειών καθιέρωσης πλαισίου διεκδίκησης τελών διέλευσης από τηλεφωνικές εταιρίες.

18-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

19-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Νυμφαίου», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

20-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Α/Σ Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.918,78 €.

21-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 4.891,10 €.

22-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οικολογική Αξιολόγηση Τροποποίησης ΑΕΠΟ ΕΕΛ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 2.667,87 €.

23-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη Α/Σ Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ Κέλλης», προϋπολογισμού 3.690,00 €.

24-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη Γέφυρας Οδού Αναργύρων – Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου», 4.920,00 €.

25-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΕΕΛ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 11.828,40 €.

26-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

27-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 €.

28-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Οικισμού Αγ. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

29-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Οικισμού Αετού του Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

30-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ασφαλτόστρωσης & Επικαιροποίησης Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιοχή Βαλτονέρων – Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 13.485,19 €.

31-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Βαρικού», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

32-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Περιοχή Εγκατάστασης Φ/Β στην Περιοχή του Οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου», προϋπολογισμού 17.750,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

1-2016: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-Π.Ο.Ε.)

3-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

4-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

5-2016:ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΞΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 01-01-2016

6-2016:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ''

7-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.24141/23-11-2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

8-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 500/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΟΝΙΟ

9-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝ΄ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CONSULTING SCIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.