ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

1-2016: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-Π.Ο.Ε.)

3-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

4-2016:ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

5-2016:ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΞΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 01-01-2016

6-2016:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ''

7-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.24141/23-11-2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

8-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΎΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 500/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΚΟΝΙΟ

9-2016:ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝ΄ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CONSULTING SCIENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

1η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2016

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Ψήφιση Πιστώσεων Πολυετών Υποχρεώσεων - Συνεχιζόμενων Δαπανών.

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 115/07-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα -5- μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος                           1. Ρακόπουλου Άγγελου
  2. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                         2. Παπαχρήστου Νικόλαος                                      
  3. Ταμήλιας Αλέξανδρος                                

4. Θεοδωρίδης Αβραάμ                                                      

5. Γιαννιτσοπούλου Συμέλα

   Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η Ρόμπη Ελένη δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Στην εγκύκλιο 30 με αριθμό πρωτ.19664 και ημερ. 20/04/2011 γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Π.6 113/2010 περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

Με το αρίθμ. πρωτ. 2/81869/0026 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών γίνεται αναφορά για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους ως εξής:

1.α. Με την έναρξη του οικονομικού έτους 2016, πρέπει να εκδοθούν και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης των πολυετών υποχρεώσεων, κατά το μέρος που αφορούν στη δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του 2016.

β. ί) Στη συνέχεια εκδίδονται οι αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τη δέσμευση πιστώσεων ισόποσων με τις απλήρωτες υποχρεώσεις των αντίστοιχων αναλήψεων του 2015 που ανατρέπονται κατά τα ανωτέρω, εφόσον εκκρεμούν σχετικές υποχρεώσεις.

ii) Με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της περίπτωσης αυτής, δεσμεύονται οι ειδικές πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του οικείου Φορέα για τα παρελθόντα έτη, μόνο στην περίπτωση που τα παραστατικά στοιχεία της δαπάνης (τιμολόγιο, Α.Π.Υ. κ.λπ.) φέρουν ημερομηνία του 2015. Διαφορετικά οι σχετικές δεσμεύσεις αναλαμβάνονται σε βάρος των λοιπών οικείων ΚΑΕ.

γ. Περαιτέρω, θα πρέπει να εκδοθούν και οι αποφάσεις για την ανάληψη ολόκληρου του ποσού των εγγεγραμμένων πιστώσεων για τις σταθερές δαπάνες [(μισθοδοσία, συντάξεις, εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, κ.λπ.], τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και τις δαπάνες για μισθώματα ακινήτων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο.

2.α.Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του 2015.

β. Για τον έλεγχο συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 2016, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του 2015.

3.Όσον αφορά δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, τονίζεται, ιδιαίτερα, με την ευκαιρία αυτή, η ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού έκδοσης των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, εξασφάλισης των σχετικών πιστώσεων και έκδοσης, τέλος των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης πριν από τη συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης κ.λπ. εργασίας, προς αποτροπή προβλημάτων κατά την πληρωμή τους.

Γ. Τέλος, επισημαίνεται και πάλι η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρησης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν.4270/2014 (Α.143) και των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 113/2010.

Επομένως για την ομαλή λειτουργία του Δήμου Αμυνταίου θα πρέπει να προβούμε άμεσα στη ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 τόσο για τα συνεχιζόμενα έργα - μελέτες όσο και για τις συνεχιζόμενες δαπάνες όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:


ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
       
Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Ποσό Αριθμ. ΠΑΥ
10.6115 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2015, από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή (συνεχιζόμενη δαπάνη από το έτος 2015) 11.500,50 52
15.6484.000 Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (συνεχιζόμενη δαπάνη από το έτος 2015). 56.277,11 97
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της υποθέσεως "Παπαγεωργίου Άννα". 492,00 141
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων Κτηματολογίου του οικοπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου. 150,00 143
00.6111 Ορισμός συμβολαιογράφου για τη διαδικασία ακύρωσης του υπ' αριθμ. 8630/5-6-2000 συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού ακινήτου. 130,00 147
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 53/2010 τελεσίδικης Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά το σκέλος που αφορά στην εταιρεία "ΜΕΚΑΣΩΛ ΑΤΕΒΕ". 492,00 150
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αγωγής κατά Μπερέα Αντωνίου, οφειλέτη του Δήμου Αμυνταίου. 307,40 151
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής (Τακτική Διαδικασία) ενώπιον Ειρηνοδικείου, για την αποπληρωμή οφειλών προς τον Δήμο Αμυνταίου του Τασσόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη. 365,31 152
00.6111 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξεων ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης. 135,00 153
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για συζήτηση αγωγής της Α.Ε.Π.Ι. κατά του Δήμου Αμυνταίου. 380,00 154
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, κατά της υπ' αριθμ. 43350/3044/30-4-2014 Απόφασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 200,00 155
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης - Μεταβατικό Φλώρινας σε αγωγή υπαλλήλων αιτούμενων την Ειδική Παροχή των 176,00 €. 354,24 156
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας σε έφεση των Αναστασίας Σονιάδου κλπ. κατά της υπ’ αριθμ. 46/2012 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 499,38 158
00.6111 Απόδοση στον Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας βάσει του Φ.Ε.Κ. Β΄ 950/2010 (Διανεμητικός Λογ/σμος) ποσού επί της αποζημίωσης υπέρ του Δήμου Αμυνταίου (υπ' αριθμ. 217/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας). 5.615,52 159
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ξενοδοχείου - Εστιατορίου "Νέβεσκα" στην Τ.Κ. Νυμφαίου. 492,00 161
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων, από την εταιρία Γκλαβίνας Σπυρίδων - Βαρβέρης Αθανάσιος Ο.Ε. 492,00 163
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου – Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου. 492,00 165
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκτέλεση εργασίας γεωμετρικής μεταβολής του Εθνικού Κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ. 492,00 166
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας την 2/12/2015 και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας "Αφοί Παρλάνη Ο.Ε.". 550,00 167
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για Προσφυγή - Αγωγή που κατέθεσε η κ. Παπαλαζαρίδου Μαρία κατά του Δήμου Αμυνταίου. 1.599,00 168
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης αναφορικά με το λιγνιτικό τέλος. 768,75 169
00.6111 Αμοιβή Συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου για την υπόθεση "Ήρων Συμμετοχών". 57,58 170
00.6111 Αγορά παραβόλου και συζήτηση έφεσης του Δήμου Αμυνταίου στην υπόθεση Κληρονόμων Νικολάου Κουπένγκου. 499,00 171
00.6111 Γνωμάτευση από δικηγόρο για τις ενέργειες μετεγγραφής των αριθμ. 1907Α και 1929Α αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λεβαίας. 492,00 172
30.6236.002 Μίσθωση μηχανημάτων - γεωργικών ελκυστήρων για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών, χειμερινής περιόδου 2015-2016. 735,00 173
30.6236.008 Μίσθωση μηχανημάτων - γεωργικών ελκυστήρων για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών Δ.Ε. Αμυνταίου, χειμερινής περιόδου 2015-2016. 5.553,45 174
10.6117.020 Αρχιτεκτονική αποτύπωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου. 1.230,00 181
70.6117.003 Λήψη και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών δημοτικών δασών Ασπρογείων και Βαρικού της Δ.Ε. Αετού και Βαρικού. 24.000,00 182


Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

  1. Το εδάφιο δ’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  2. Την εγκύκλιο 30 με αριθμό πρωτ.19664 και ημερ. 20/04/2011 στην οποία γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του Π.6 113/2010 περί «Ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες» ( ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.
  3. Την αρίθμ. 394/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου περί   «ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2016».
  4. Το αρίθμ. 58209/2535/29-12-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας περί επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2015.
  5. Την υπ΄αριθμ. 2/81869/0026/2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
  6. τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν.4270/2014

7. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, ως ακολούθως:


ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
       
Κ.Α.Ε. Αιτιολογία Ποσό Αριθμ. ΠΑΥ
10.6115 Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης), έτους 2015, από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή (συνεχιζόμενη δαπάνη από το έτος 2015) 11.500,50 52
15.6484.000 Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (συνεχιζόμενη δαπάνη από το έτος 2015). 56.277,11 97
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί της υποθέσεως "Παπαγεωργίου Άννα". 492,00 141
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων Κτηματολογίου του οικοπέδου 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου. 150,00 143
00.6111 Ορισμός συμβολαιογράφου για τη διαδικασία ακύρωσης του υπ' αριθμ. 8630/5-6-2000 συμβολαίου αγοραπωλησίας δημοτικού ακινήτου. 130,00 147
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 53/2010 τελεσίδικης Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά το σκέλος που αφορά στην εταιρεία "ΜΕΚΑΣΩΛ ΑΤΕΒΕ". 492,00 150
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αγωγής κατά Μπερέα Αντωνίου, οφειλέτη του Δήμου Αμυνταίου. 307,40 151
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση αγωγής (Τακτική Διαδικασία) ενώπιον Ειρηνοδικείου, για την αποπληρωμή οφειλών προς τον Δήμο Αμυνταίου του Τασσόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη. 365,31 152
00.6111 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξεων ανάληψης γραμματίων σύστασης παρακαταθήκης. 135,00 153
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για συζήτηση αγωγής της Α.Ε.Π.Ι. κατά του Δήμου Αμυνταίου. 380,00 154
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας, κατά της υπ' αριθμ. 43350/3044/30-4-2014 Απόφασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 200,00 155
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης - Μεταβατικό Φλώρινας σε αγωγή υπαλλήλων αιτούμενων την Ειδική Παροχή των 176,00 €. 354,24 156
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας σε έφεση των Αναστασίας Σονιάδου κλπ. κατά της υπ’ αριθμ. 46/2012 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης. 499,38 158
00.6111 Απόδοση στον Δικηγορικό Σύλλογο Φλώρινας βάσει του Φ.Ε.Κ. Β΄ 950/2010 (Διανεμητικός Λογ/σμος) ποσού επί της αποζημίωσης υπέρ του Δήμου Αμυνταίου (υπ' αριθμ. 217/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας). 5.615,52 159
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ξενοδοχείου - Εστιατορίου "Νέβεσκα" στην Τ.Κ. Νυμφαίου. 492,00 161
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για τις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων, από την εταιρία Γκλαβίνας Σπυρίδων - Βαρβέρης Αθανάσιος Ο.Ε. 492,00 163
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου – Γεωμετρική Μεταβολή έκτασης που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου. 492,00 165
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκτέλεση εργασίας γεωμετρικής μεταβολής του Εθνικού Κτηματολογίου δημοτικών εκτάσεων που θα ενοποιηθούν, για την απόδοση ενιαίου ΚΑΕΚ. 492,00 166
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας την 2/12/2015 και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής κατά του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας "Αφοί Παρλάνη Ο.Ε.". 550,00 167
00.6111 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για Προσφυγή - Αγωγή που κατέθεσε η κ. Παπαλαζαρίδου Μαρία κατά του Δήμου Αμυνταίου. 1.599,00 168
00.6111 Αμοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης αναφορικά με το λιγνιτικό τέλος. 768,75 169
00.6111 Αμοιβή Συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου για την υπόθεση "Ήρων Συμμετοχών". 57,58 170
00.6111 Αγορά παραβόλου και συζήτηση έφεσης του Δήμου Αμυνταίου στην υπόθεση Κληρονόμων Νικολάου Κουπένγκου. 499,00 171
00.6111 Γνωμάτευση από δικηγόρο για τις ενέργειες μετεγγραφής των αριθμ. 1907Α και 1929Α αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λεβαίας. 492,00 172
30.6236.002 Μίσθωση μηχανημάτων - γεωργικών ελκυστήρων για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών, χειμερινής περιόδου 2015-2016. 735,00 173
30.6236.008 Μίσθωση μηχανημάτων - γεωργικών ελκυστήρων για τον αποχιονισμό δημοτικών οδών Δ.Ε. Αμυνταίου, χειμερινής περιόδου 2015-2016. 5.553,45 174
10.6117.020 Αρχιτεκτονική αποτύπωση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου. 1.230,00 181
70.6117.003 Λήψη και επεξεργασία στοιχείων δοκιμαστικών επιφανειών δημοτικών δασών Ασπρογείων και Βαρικού της Δ.Ε. Αετού και Βαρικού. 24.000,00 182


Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό

1/2016

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ