ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

53-2016: Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.

54-2016: Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων 38,931 στρ στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

55-2016: Ακύρωση της υπ’ αριθ. 19/2016 απόφασης Ο.Ε. που αφορά την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εσωτερικού Δικτύου Τ.Κ. Νυμφαίου».

56-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την υπ΄αριθ. 1590/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νικης που αφορά σε αποζημίωση του δημότη Ευθυμιάδη Χρήστου.

57-2016: Ακύρωση της υπ΄αρθ. 202/2015 απόφασης Ο.Ε. λόγω παραίτησης της δικηγόρου και εκ νέου ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κοζάνης για υπόθεση του εποχιακού υπαλλήλου Σαββάκη Σάββα μετά από την 408/2015 κλήτευση του.

58-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνημάτων – έγγραφων εξηγήσεων τεσσάρων Αντιδημάρχων του Δήμου Αμυνταίου για τυχόν τέλεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

59-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη σύνταξης τοπικού ρυμοτομικού περιοχής νέου νηπιαγωγείου και γηπέδου Αετού», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

60-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση παρακείμενων τμημάτων οδού και οδού Αετού - Νυμφαίου», προϋπολογισμού 17.700,00 €.

61-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μ.Π.Ε. ανάπλασης παραλίας Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

62-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη κατασκευής κτιρίου τοποθέτησης υποσταθμού ΔΕΗ στο Αμύνταιο», προϋπολογισμού 5.300,00 €.

63-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης "Τοπικό ρυμοτομικό κέντρου φυσικής αποκατάστασης ιαματικών πηγών Αγραπιδιάς - Λιμνοχωρίου Μπάνιας», προϋπολογισμού 4.900,00 € .

64-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη εσωτερικής αποχέτευσης Τ.Κ. Σκλήθρου», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

65-2016: Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE», 17.700,00 €.

66-2016: Επανακαθορισμός όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-2025 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου και επανασυγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

67-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης έργου με τίτλο «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας Δασικών οδών στο Δημοτικό Δάσος της Τ.Κ. Ασπρογείων Δήμου Αμυνταίου».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

33-2016:Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης

34-2016:Επανακαθορισμός όρων εκμίσθωσης κληροδοτήματος «Νικολάου Φίστα»

35-2016:Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

     36-2016:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

   37-2016: Εξέταση ενστάσεων και λήψη απόφασης για την έγκριση (ή μη έγκριση) του 1ου Πρακτικού (Παραλαβής, Αποσφράγισης, και Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής), για τον δημόσιο πρόχειρο (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εντύπων προβολής και προώθησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 40.590,00 €.

     38-2016: Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, Γνωμοδότησης και Εισήγησης για απευθείας ανάθεση προμηθειών.

39-2016:Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Εργασιών – Υπηρεσιών

40-2016:Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων.

41-2016:Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Δημοτικών Ακινήτων.

42-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Μανιακίου.

43-2016:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Ξινού Νερού.

44-2016:Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Πετρών.

45-2016:Καθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος της υπ΄αριθμ. 531 δημοτικής έκτασης 5,184 στρεμ. στην Τ.Κ. Πελαργού.

46-2016:Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

47-2016:Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση αρχικής εγγραφής στο Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470650409011 που αποτελεί ιδιοκτησία Δήμου Αμυνταίου.

48-2016:Ανάθεση σε δικηγόρο εργασίας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου για το υπ΄αριθμ. 1907α τεμάχιο της Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

49-2016:Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

.

   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.

13-2016:Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

14-2016:Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.), έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

15-2016:Ψήφιση πιστώσεων Σταθερών Δαπανών Πάγιου Χαρακτήρα, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

16-2016:Ψήφιση πιστώσεων Οικονομικού Έτους 2016.

17-2016:Ορισμός δικηγόρου για την Α΄ φάση της νομικής επίβλεψης και των εξωδικαστικών ενεργειών καθιέρωσης πλαισίου διεκδίκησης τελών διέλευσης από τηλεφωνικές εταιρίες.

18-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Βαρικού», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

19-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Νυμφαίου», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

20-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων Α/Σ Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ Κέλλης», προϋπολογισμού 4.918,78 €.

21-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 4.891,10 €.

22-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οικολογική Αξιολόγηση Τροποποίησης ΑΕΠΟ ΕΕΛ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 2.667,87 €.

23-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη Α/Σ Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ Κέλλης», προϋπολογισμού 3.690,00 €.

24-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Στατική Μελέτη Γέφυρας Οδού Αναργύρων – Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου», 4.920,00 €.

25-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση ΑΕΠΟ ΕΕΛ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 11.828,40 €.

26-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 17.000,00 €.

27-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης», προϋπολογισμού 12.300,00 €.

28-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Οικισμού Αγ. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

29-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση του Οικισμού Αετού του Δ. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

30-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη ασφαλτόστρωσης & Επικαιροποίησης Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιοχή Βαλτονέρων – Αναργύρων της Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 13.485,19 €.

31-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οικιστικής Αναβάθμισης Βαρικού», προϋπολογισμού 4.446,45 €.

32-2016:Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση Ρεμάτων στην Περιοχή Εγκατάστασης Φ/Β στην Περιοχή του Οικισμού Σωτήρα Αμυνταίου», προϋπολογισμού 17.750,00 €.