Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

21-2017: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αριθμ. 22/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου στον κ. ΝΙΚΟΥ Αντώνιο

22-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

23-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

24-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

25-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

26-2017: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα»

27-2017: Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα»

28-2017: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

29-2017: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

Αποφάσεις 3ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

11-2017: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, από τον κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ηλία του Παντελή.

12-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίας στα πλαίσια της αρθ. 468/2016 προκαταρκτικής εξέτασης.

13-2017: Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 200021/20–12–2016 Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. 200324/21–12–2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν προσφυγή που κατατέθηκε κατά Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου σχετική με τον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το Σχολικό Έτος 2016–2017”.

14-2017: Ψήφιση πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

15-2017: Ψήφιση πιστώσεων Απλήρωτων Υποχρεώσεων (Οφειλών Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Π.Ο.Ε.), έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

16-2017: Ψήφιση πιστώσεων Σταθερών Δαπανών Πάγιου Χαρακτήρα, έπειτα από αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.

17-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

18-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

19-2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης ανάθεσης της εκμίσθωσης του κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα» σε μεσιτικό γραφείο.