Αποφάσεις 42ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

258-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

259-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

260-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

261-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

262-2016: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) του Δήμου Αμυνταίου για τη χρήση του έτους 2016.

263-2016: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.052,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

264-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την ανάδειξη του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE΄΄.

265-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. Σ84-515 Α Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

266-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 684 - 5στρ., 707- 5,5στρ., 1148 – 7στρ., 1118 – 7,5στρ., στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου.

267-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 1597 – 20,5στρ. στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

268-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

269-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.

270-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 166 – 19στρ. στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.

Αποφάσεις 39ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

239-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με την από 27/06/2012 αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗ Τρύφωνα του Θωμά

240-2016: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 160.000,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεις έργων - 2014.

241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

242-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

243-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

 244-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

Αποφάσεις 40ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

245-2016: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, από κληρονόμους Θεμιστοκλή Παππά

246-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15616/30-09-2016 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Λάζαρου

247-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15617/30-09-2016 αίτησης του κ. ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ Δημητρίου

248-2016: Τροποποίηση της αριθ. 79/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης μετά από προσφυγές της εταιρίας ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου Αμυνταίου

249-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

250-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

251-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

254-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ240/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

255-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ241/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης