Αποφάσεις 8ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

32- 2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

33- 2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

34- 2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

35- 2017: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία – συντήρηση Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2017–2018», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

36- 2017: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, από τον Δήμο Αμυνταίου, για τον σταυλισμό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών.

37- 2017: Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ζυθεστιατόριου - αναψυκτήριου στην θέση ‘’ΠΕΥΚΑΚΙΑ’’ της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

38- 2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Έκθεμα: ΜΚ1 και Αριθμός: 8).

39- 2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αίτησης της κας. ΛΙΑΚΟΥ Μαρίας.

Αποφάσεις 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

21-2017: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αριθμ. 22/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου στον κ. ΝΙΚΟΥ Αντώνιο

22-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

23-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

24-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

25-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

26-2017: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα»

27-2017: Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος «Νικολάου Γ. Φίστα»

28-2017: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

29-2017: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.