Αποφάσεις 35ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

206-2017: Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

207-2017: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

208-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.208-2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

209-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.209-2017: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

210-2017: Ακύρωση της αριθ. 192/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου και ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€.

211-2017: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου ως ορίστηκε με την αριθ. 181/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

212-2017: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Ελέγχου – Εργαστηριακές αναλύσεις DNA αρκούδας στα πλαίσια του Έργου “Amybear” του Προγράμματος Life», προϋπολογισμού 31.000,00€.

213-2017: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου (αγρού) και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου δωρεάς.

214-2017: Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 1ο Ολοήμερο 2/ΘΕΣΙΟ Νηπιαγωγείο Αμυνταίου.

215-2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθ. ΚΛ3691/2017 κλήση (Αριθ. Καταχ.: ΕΦ829/26-09-2016, Α/Α 22), και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.

216-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση περίφραξης και διαμορφώσεις πεζοδρομίων παιδικής χαράς Πνευματικού Κέντρου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 6.500,00€, με ΚΑ:15.7332.017 και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Αποφάσεις 33ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

193-2017: Ακύρωση σύμβασης του έργου Διαμορφώσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου λόγω διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου.

194-2017: Ακύρωση σύμβασης του έργου Ασφαλτοστρώσεις –Κρασπεδώσεις και Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αμυνταίου λόγω διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου.

195-2017: Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

196-2017: Επιστροφή παραβόλου δημοπρασίας.

197-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 24.800,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

198-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων», προϋπολογισμού 22.500,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

199-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευση και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου», προϋπολογισμού 21.999,99€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

200-2017: Ορισμός επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2017.

201-2017: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας των συστάδων 4β και 4γ του δάσους της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

202-2017: Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση προαυλίων χώρων και σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 108.600,00€.

Αποφάσεις 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

188-2017:  Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα  με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013. (ΑΔΑ: 6ΔΓ0ΩΨΛ-1ΧΙ)

189-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 7.000,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

190-2017: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών αποχετευτικών δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 10.500,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

191-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και Αγωγοί Σύνδεσης», προϋπολογισμού 102.419,36€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης ΕΑΠ Δ’, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: ΨΥ4ΩΩΨΛ-Ζ55)

192-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€, χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ541/2014ΕΠ54100003, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού. (ΑΔΑ: 6ΚΙ4ΩΨΛ-4ΑΕ)