Αποφάσεις 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

56-2017: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου

57-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

58-2017: Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στου χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου.

59-2017: Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη πράξης ανάληψης των αριθ. 20320, 20321 και 20322 γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης.

60-2017: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς - ανταλλαγής αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, φερόμενης ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ Ευαγγέλου του Χαρίλαου.

61-2017: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αντικατάσταση τμήματος συλλεκτήριου αγωγού νερού Ξινού Νερού", ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

62-2017: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του ζυθεστιατορίου – αναψυκτήριου στην θέση «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» της Δ.Κ. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου.

63-2017: Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία – Συντήρηση Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2017–2018», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Αποφάσεις 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

47- 2017: Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

48-2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

49-2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

50-2017: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 250.000,00 €, χρηματοδότηση ΕΑΠ και ΚΑ: 15.7332.015, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

51-2017: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 291.224,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων και ΚΑ 30.7333.050, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

52- 2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - Συντήρηση - Αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 100.000,00€, χρηματοδότηση ΕΑΠ και ΚΑ: 15.7336.031, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

53-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου», προϋπολογισμού 73.600,00€ και χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Δήμων, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

54-2017: Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Έργο παράκαμψης τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης», προϋπολογισμού 75.000,00€ και χρηματοδότησης Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Π.Δ.Μ. Τέλους Ανάπτυξης Δ’, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.(ΑΔΑ:Ω5ΖΙΩΨΛ-ΨΦ1)

55-2017: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο “Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear”, προϋπολογισμού 43.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Αποφάσεις 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

40- 2017: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση επί της αίτησης της κας. ΛΙΑΚΟΥ Μαρίας

41- 2017: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

42- 2017: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

43- 2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς τον Δήμο Αμυνταίου.

44- 2017: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης σύμφωνα με την κλήση μετά την 625/2016 αναβλητική (Αρ. Πινακίου: 1, Αρ. Κατ.: ΑΚ75/22-04-2014, Αρ. Κλ.: ΚΛ101/09-01-2017).

45- 2017: Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο “Λειτουργία – Συντήρηση Βιολογικών Καθαρισμών Δ.Ε. Αετού, περιόδου 2017–2018”, προϋπολογισμού 50.000,00€.

46- 2017: Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear», προϋπολογισμού 43.400,00 €.