Αποφάσεις 45ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

287-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

288-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για την υπόθεση Νικολάου Χάσου του Ηλία.

289-2016: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2011 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

290-2016: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2012 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

291-2016: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2013 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. Φίστα.

292-2016: Ανάκληση της αριθμ. 282/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου

293-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 166 – 19στρ. στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.

294-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 684 - 5στρ., 707- 5,5στρ., 1148 – 7στρ., 1118 – 7,5στρ., στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου.

295-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 1597 – 20,5στρ. στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

296-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

297-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός των όρων δημοπρασίας.

298-2016: Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. Σ84-515 Α Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου και επανακαθορισμός των όρων δημοπρασίας.

299-2016: Ορισμός πληρεξούσιου προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτ. Μακεδονίας για την έφεση του Δημητρίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, προέδρου Τ. Κ. Ροδώνα, κατά της 511/2015 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας για παράβαση καθήκοντος δια παραλείψεως.

Αποφάσεις 43ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

271-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου

272-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

273-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

274-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

275-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθμ. 16505/18-10-2016 αίτηση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινας.

276-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με το αριθμ. 16820/21-10-2016 έγγραφο της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Αμυνταίου.

277-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την αριθ. πρωτ. 15616/30-09-2016 αίτηση του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Λάζαρου.

278-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την αριθ. πρωτ. 15617/30-09-2016 αίτηση του κ. ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ Δημητρίου.

Αποφάσεις 44ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

279-2016:Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο αντιγράφων της αριθ. 163/2016 αίτησης, της εισήγησης και του τοπογραφικού διαγράμματος της έκτασης με ΚΑΕΚ 47011305019.

280-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

281-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

282-2016: Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαου.

283-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

284-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την γνωμοδότηση επί της αριθμ. 16505/18-10-2016 αίτηση της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινας.

285-2016: Καθορισμός όρων πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού υλοτομίας της συστάδας 4α του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων.

286-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διερεύνηση ιδιοκτησιακού και σύνταξη νομικής έκθεσης για παραχώρηση εκτάσεων από το Υπουργείο Οικονομικών (Αθλητικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Αμυνταίου).

Αποφάσεις 42ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

258-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

259-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

260-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

261-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

262-2016: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης) του Δήμου Αμυνταίου για τη χρήση του έτους 2016.

263-2016: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.052,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω απρόβλεπτων συνθηκών.

264-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την ανάδειξη του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ΄΄Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE΄΄.

265-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. Σ84-515 Α Γ ΖΩΝΗ 14στρ. στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.

266-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 684 - 5στρ., 707- 5,5στρ., 1148 – 7στρ., 1118 – 7,5στρ., στην Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου.

267-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 1597 – 20,5στρ. στην Τ.Κ. Λεβαίας του Δήμου Αμυνταίου.

268-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 26 – 9,125στρ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου.

269-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικών Εκτάσεων με αριθ. τεμ. 66 - 2,163στρ., 303 - 12,889στρ., 180 – 27,375στρ., 245 – 9στρ., 23 – 36,25στρ., στην Τ.Κ. Πεδινού του Δήμου Αμυνταίου.

270-2016: Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση, Δημοτικής Έκτασης με αριθ. τεμ. 166 – 19στρ. στην Τ.Κ. Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου.