Αποφάσεις 40ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

245-2016: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, από κληρονόμους Θεμιστοκλή Παππά

246-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15616/30-09-2016 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Λάζαρου

247-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15617/30-09-2016 αίτησης του κ. ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ Δημητρίου

248-2016: Τροποποίηση της αριθ. 79/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης μετά από προσφυγές της εταιρίας ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου Αμυνταίου

249-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

250-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

251-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

254-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ240/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

255-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ241/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

Αποφάσεις 39ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

239-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με την από 27/06/2012 αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗ Τρύφωνα του Θωμά

240-2016: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 160.000,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεις έργων - 2014.

241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

242-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

243-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

 244-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016