Αποφάσεις 36ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

225-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες επί της αγωγής (μικροδιαφορές) της Ανώνυμης Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.», για ανεξόφλητα ασφαλιστικά συμβόλαια οχημάτων

226-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE».

227-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

228-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

229-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

230-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την απάντηση στην από 17/08/2016 εξώδικη πρόσκληση – δήλωση του ΤΣΑΙΡΛΗ Ευθυμίου

231-2016: Εισήγηση για επικύρωση πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 160.00,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεις έργων 2014.

232-2016: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα», με προϋπολογισμό 100.000,00€ και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

233-2016: Απ’ ευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «Συντήρηση προαύλιων χώρων και προσβάσεων στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αμυνταίου», ΚΑ60.7336.018, προϋπολογισμό 12.200,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015

Αποφάσεις 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

207-2016: Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

208-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

209-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

210-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

211-2016: Απευθείας εκποίηση έξι (6) αλόγων περιπάτου στην Τ.Κ. Νυμφαίου

212-2016: Έγκριση Πρακτικού 2 Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 416.528,40€.

213-2016: Εισήγηση για επικύρωση πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης.

214-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”», συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 112.000,00€.