Αποφάσεις 40ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

245-2016: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς τμήματος αγροτεμαχίου για τη διέλευση σιδηροδρομικής γραμμής στην κατεύθυνση Αμύνταιο – Φλώρινα, από κληρονόμους Θεμιστοκλή Παππά

246-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15616/30-09-2016 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Λάζαρου

247-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 15617/30-09-2016 αίτησης του κ. ΚΑΝΑΡΓΕΛΙΔΗ Δημητρίου

248-2016: Τροποποίηση της αριθ. 79/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου που αφορά ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης μετά από προσφυγές της εταιρίας ΑΤΡΑΠΟΣ Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου Αμυνταίου

249-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.

250-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

251-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

254-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ240/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

255-2016: Λήψη απόφασης επί της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ241/4-10-2016 προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης

Αποφάσεις 39ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

239-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με την από 27/06/2012 αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗ Τρύφωνα του Θωμά

240-2016: Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις οδών και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», προϋπολογισμού 160.000,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεις έργων - 2014.

241-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου, αναφορικά με τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες σύμφωνα με την αριθμ. 36/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας

242-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

243-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

 244-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

Αποφάσεις 36ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

225-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες επί της αγωγής (μικροδιαφορές) της Ανώνυμης Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.», για ανεξόφλητα ασφαλιστικά συμβόλαια οχημάτων

226-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE».

227-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

228-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

229-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

230-2016: Συζήτηση και λήψη απόφασης μετά από γνωμοδότηση δικηγόρου, αναφορικά με την απάντηση στην από 17/08/2016 εξώδικη πρόσκληση – δήλωση του ΤΣΑΙΡΛΗ Ευθυμίου

231-2016: Εισήγηση για επικύρωση πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Αμυνταίου», με προϋπολογισμό 160.00,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεις έργων 2014.

232-2016: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Διανοίξεις – Διαμορφώσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Φιλώτα», με προϋπολογισμό 100.000,00€ και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

233-2016: Απ’ ευθείας ανάθεση έργου με τίτλο «Συντήρηση προαύλιων χώρων και προσβάσεων στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αμυνταίου», ΚΑ60.7336.018, προϋπολογισμό 12.200,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015