ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

106-2016: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης έκτασης 100,00 τ.μ. στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου για τις ανάγκες ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης.

107-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

108-2016: Ανατροπή προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

109-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

110-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.

111-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη υπομνήματος για ανωμοτί κατάθεση του εποχιακού υπαλλήλου Σαββάκη Σάββα μετά από την υπ’ αριθ. 781/15 κλήση του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

112-2016: Ορισμός συμβολαιογράφου για να συντάξει συμβόλαιο που αφορά την αγορά οικοπέδου, για την επέκταση των Νεκροταφείων Αμυνταίου.

113-2016: Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στην Τ.Κ. Νυμφαίου.

114-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Ασπρογείων» προϋπολογισμού 500,00€.

115-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Κλειδίου» προϋπολογισμού 1.000,00€.

116-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Πίνακας υλοτομίας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού 2.460,00€.

117-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 17.700,00€.

118-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση χημικοτεχνικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 5.000,00€.

119-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση και επικαιροποίηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα» προϋπολογισμού 5.000,00€.

120-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική αποτύπωση ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 6.150,00€.

121-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 4.551,00€.

122-2016: Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης Φιλώτα» προϋπολογισμού 4.305,00€.

123-2016: Ανάκληση της με αριθμό 65/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Φυσικών και άλλων καταστροφών στα πλαίσια της δράσης DECIDE» προϋπολογισμού 17.700,00€.

124-2016: Ανάκληση της με αριθμό 23/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη Α/Σ εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Κέλλης» προϋπολογισμού 3.690,00€.

125-2016: Ανάκληση της με αριθμό 24/2016 ΑΟΕ και εκ νέου ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη γέφυρας οδού Αναργύρων – Βαλτονέρων - Λιμνοχωρίου» προϋπολογισμού 4.920,00€.

126-2016: Έγκριση του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη 10ετίας 2016-2025 του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Νυμφαίου».

127-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με 3 αποσπώμενες υπερκατασκευές στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο DECIDE.

128-2016: Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας (έπειτα από εξέταση ενδεχόμενων ενστάσεων) του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου, για το έτος 2016”, προϋπολογισμού 72.000,00 €.