Αποφάσεις 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

207-2016: Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων

208-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

209-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

210-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

211-2016: Απευθείας εκποίηση έξι (6) αλόγων περιπάτου στην Τ.Κ. Νυμφαίου

212-2016: Έγκριση Πρακτικού 2 Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών και Κατακύρωση του αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 416.528,40€.

213-2016: Εισήγηση για επικύρωση πρακτικού κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης.

214-2016: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή, με οπίσθιο εκσκαφέα, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων, στα πλαίσια του έργου με διακριτικό τίτλο “Decide”», συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 112.000,00€.

Αποφάσεις 30ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

197-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

198-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

199-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

200-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Αμυνταίου»

201-2016: Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Αμυνταίου».

202-2016: Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά του Ελληνικού Δημοσίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Φλώρινας του ακινήτου με ΚΑΕΚ 470650409011/0/0 που αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Αμυνταίου

203-2016: Τροποποίηση της αριθμ. 41/2016 απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής διενέργειες δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων

204-2016: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού – Ισολογισμού περιόδου 01-01-2015 έως 31-12-2015.

Αποφάσεις 28ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

183-2016: Απόφαση επί της ένστασης της εταιρείας UNITSRACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Ε.

184-2016: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016

185-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διόρθωση στοιχείων ακινήτου στο κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 47011073001/0/0

186-2016: Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού ε΄τους 2016 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης

187-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β' τριμήνου οικονομικού έτους 2016

188-2016: Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

189-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Επεκτάσεις - Συντηρήσεις δικτύων ομβρίων και σχαρών Δ.Ε. Αμυνταίου

190-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Φιλώτα" και ακύρωση της αριθμ. 172/2016 απόφασης.

191-2016: Ανάθεση του έργου με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις αποκαταστάσεις οδοποιίας Δ.Ε. Αετού" κια ακύρωση της αριθμ. 171/2016 απόφασης.

192-2016: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου για λήψη απόφασης αναφορικά με την εκτέλεση της 5/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμυνταίου σχετικά με την πληρωμή του Ορφανουδάκη Ιωσήφ ορκωτού λογιστή.

193-2016: Ανάθεσης του έργου "Επισκευή - συντήρηση χώρων αμαξοστασίου Δήμου Αμυνταίου"

194-2016: Ψήφιση όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: "Διανοίξεις - Διαμορφώσεις - Αποκαταστάσεις Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Φιλώτα", Κ.Α. 30.7323.028, προϋπολογισμού 100.000,00€ και χρηματοδότηση Ε.Α.Π.

195-2016: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πταισματοδικείου Αμυνταίου για υπόθεση του πρώην αντιδημάρχου Τσαχειρίδη Σπυρίδωνα.