Πρόσκληση 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 24/01/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1127

                                                                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πληρεξούσιου στα πλαίσια της αριθ. 10/2017 απόφασης Ο.Ε. Δήμου Αμυνταίου.

                                                       Ο Πρόεδρος

                                                 Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος