Πρόσκληση 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 31/01/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1504

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

  

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Τροποποίηση – επέκταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16836/21-10-2016 Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ν.Π. «Ταρτάρα Ελένη & Σία Ο.Ε.», ποσού 23.762,62 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την εκτέλεση της προμήθειας “Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου”.

Ο Πρόεδρος

α/α

Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Αντιπρόεδρος