Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                          ΑΜΥΝΤΑΙΟ 02/02/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1645

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

  

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου στα πλαίσια του αρ. πρωτ. Εμπ.52/2016/17-01-2016 εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Φλώρινας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος