Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 22/02/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2677

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Θεοδωρίδη Αβραάμ

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Χατζητιμοθέου Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαος

   Γιαννιτσοπούλου Σημέλα

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.
 2. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 3. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 250.000,00 €, χρηματοδότηση ΕΑΠ και ΚΑ : 15.7332.016 και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Επικύρωση πρακτικού Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης για το έργο "Διαμορφώσεις-Αναβαθμίσεις-Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου" ΚΑ15.7332.015, με προϋπολογισμό 250.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.
 5. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου", με προϋπολογισμό 291.224,00 €, χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. δαπανών Δήμου και ΚΑ 30.7333.050 και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 6. Επικύρωση πρακτικού Κλήρωσης μελών Επιτροπής Διαγωνισμού και Ανάθεσης για το έργο "Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις και Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου" ΚΑ 30.7333.050, με προϋπολογισμό 291.224,00 € και χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδ. Δαπανών Έργων.
 7. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού 100.000,00€ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 8. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 73.600,00€ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 9. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Έργο παράκαμψης τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης» προϋπολογισμού 75.000,00€ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 10. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού 73.600,00€.
 11. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Έργο παράκαμψης τροφοδοσίας ΕΕΛ Αετού από υπερχείλιση δεξαμενής ύδρευσης» προϋπολογισμού 75.000,00€.
 12. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας – υπηρεσίας με τίτλο “Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear”, προϋπολογισμού 43.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος