Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5026

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 16η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

   Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Απριλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 3. Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.
 4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση επί της αγωγής της ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Έκθεμα: ΜΚ1 και Αριθμός: 8).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση σχετικά με ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς τον Δήμο Αμυνταίου.
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. 36/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση σταυλικής εγκατάστασης ή σταυλικών εγκαταστάσεων συνολικής δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων, από τον Δήμο Αμυνταίου, για τον σταυλισμό έως 800 ανεπιτήρητων αιγών.
 8. Ορισμός και Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.
 9. Επικαιροποίηση των αριθ. 106/2013 και 182/2014 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου, σύμφωνα με τις αριθ. 38/24-02-2017 και 39/24-02-2017 πράξεις του Πρωτοδικείου Φλώρινας.
 10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. 3876/21-03-2017 αίτησης του κ. ΓΕΩΡΓΟΥ Πέτρου.
 11. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε έρευνα στο Κτηματολογικό Γραφείο Αμυνταίου και να γνωμοδοτήσει σχετικά με την από 3-3-2017 και με α.α. κατ. 22/2017 αγωγή των 1.Γεωργίας Γαβριηλίδου, 2.Νικόλαου Παπαδόπουλου και 3.Ελένης Παπαδοπούλου κατά ημών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.
 12. Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΤΣΟΥΚΑ» της Τ.Κ. Λεχόβου για την εγκατάσταση σταθμού βάση κινητής τηλεφωνίας.
 13. Ανάθεση του έργου με τίτλο "Αναβάθμιση χώρων εξυπηρέτησης προσωπικού Τ.Π.Π.Ε.Λ.Ο. Δήμου Αμυνταίου", ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.
 14. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις Δημοσιότητας του Έργου Amybear», προϋπολογισμού 43.400,00 €.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος