Πρόσκληση 18ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 28/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6945

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

   Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 77/2017 και θέμα «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του Έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις-Κρασπεδώσεις & Διαμόρφωση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμυνταίου’, προϋπολογισμού 291.224,00 €».

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος