Πρόσκληση 27ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 07/07/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10795

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

   Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

   Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Βεβαίωση ετήσιας δαπάνης για τη σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σχετικών με την καθαριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4479/2017

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος