Πρόσκληση 32ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/08/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12807

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 32η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  13:00  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εξέταση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013.
  2. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και οδοποιίας στην Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 7.000,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.
  3. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις φθορών αποχετευτικών δικτύων και φρεατίων ακαθάρτων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 10.500,00€ και χρηματοδότηση Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.
  4. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και Αγωγοί Σύνδεσης», προϋπολογισμού 102.419,36€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότησης ΕΑΠ Δ’, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  5. Έγκριση διακήρυξης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€, χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ541/2014ΕΠ54100003, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος