Πρόσκληση 34ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/09/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13764

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 34η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  10:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Αποδοχή δήλωσης προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις, Κρασπεδώσεις οδών και Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αμυνταίου».
  2. Αποδοχή δήλωσης προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Διαμορφώσεις – Αναβαθμίσεις – Συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Αμυνταίου».
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Εκποίησης Δημοτικών Κινητών Πραγμάτων.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος