Πρόσκληση 38ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 04/10/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15621

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 38η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 Οκτωβρίου 2017, ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα  12:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και Αγωγοί Σύνδεσης», προϋπολογισμού 102.419,36 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος