Πρόσκληση 48ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 20/12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  20835

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 48η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  10:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Ορισμός επιτροπών Παραλαβής Αφανών Εργασιών, ποιότητας υλικών και χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Εξοπλισμός γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιμνοχωρίου και αγωγοί σύνδεσης».
  3. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λεχόβου».
  4. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιμνοχωρίου».
  5. Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νυμφαίου».
  6. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος