Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 23/01/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  1122

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
  3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πελαργού του Δήμου Αμυνταίου.
  5. Ακύρωση της αριθ. 281/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
  6. Ακύρωση της αριθ. 282/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
  7. Ακύρωση της αριθ. 283/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
  8. Ακύρωση της 304/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Έγκριση εκ νέου διενέργειας, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣΝ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», προϋπολογισμού 25.000,00€.
  9. Κατακύρωση δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 362.500,00€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος