Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 07/03/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  3478

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και  ώρα  13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
 2. Ανατροπή διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.
 3. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 4. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον οικίας Φωκά Θεόδωρου», ποσού 1.109,86 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 5. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 απλού φωτιστικού σώματος σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου του Δήμου Αμυνταίου, πλησίον οικίας Ηλιάδη Νικόλαου», ποσού 1.109,86 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 6. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Μανιακίου, του Δήμου Αμυνταίου», ποσού 3.619,44 €, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 7. Έγκριση Διενέργειας, Έγκριση Μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών και Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδρομέτρων για τις Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα και Κέλλης», προϋπολογισμού 44.999,60€.
 8. Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 1 οχήματος μεταφοράς κάδων απόρριψης αδρανών υλικών και 42 κάδων απόρριψης αδρανών υλικών», προϋπολογισμού 239.994,24 €.
 9. Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Διανοίξεις – Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών», προϋπολογισμού 281.916,00€. 
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς τον Δήμο Αμυνταίου. 
 11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του σχεδίου του κανονισμού λαϊκής αγοράς του Δήμου Αμυνταίου.
 12. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πληρεξούσιου σχετικά με παράσταση ενώπιον του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την αριθ. 21/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
 13. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
 14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος Νικολάου Γ. ΦΙΣΤΑ.
 15. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Πετρών του Δήμου Αμυνταίου.
 16. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των καταστημάτων  Νο 1 & Νο 2 (ΟΕΚ ΙΙ) στις Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Αμυνταίου.
 17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος