Πρόσκληση 24ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου έτους 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 24/07/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  10208

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 24η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 01 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2017 έως 31-12-2017.
  2. Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς σύμφωνα με την αριθ. 179/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου.
  3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος «ΝΕΒΕΣΚΑ» στην Τ.Κ. Νυμφαίου Δ. Αμυνταίου.
  4. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων", προϋπολογισμού 64.499,12€, χρηματοδότηση ΚΑΠ Σχολείων, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  5. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2018-2019», προϋπολογισμού 409.846,56€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος