Πρόσκληση 27ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/09/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12144

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Παπαχρήστου Νικόλαο

Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Αποδοχή δωρεάς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).
  3. Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εγκατάσταση 1 στύλου και 1 α0πλού φωτιστικού σώματος, στην Τ.Κ. Αντιγόνου, είσοδος από Τ.Κ. Φιλώτα», ποσού 1.158,22€, με δικαιούχο την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αγωγή (τακτική διαδικασία) ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας  της ανωνύμου Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «GDI ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» (Αρ. Έκθεσης Κατάθεσης Δικογράφου Αγωγής: 68/2018).
  5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.
  6. Τροποποίηση της αριθ. 238/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  7. Ακύρωση της αριθ. 256/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Επανέγκριση πρακτικών της δημοπρασίας του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ποιοτικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων», προϋπολογισμού 64.499,12€
  8. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή υποδομών και περιφράξεων για παιδικές χαρές του Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 108.671,72€, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος