Πρόσκληση 28ης Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                             ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/09/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12560

                                                                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 28η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

    Νάτση Ιωάννη

   Παπαχρήστου Νικόλαο

    Γεώργου Τρύφων

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Ανάκληση της αριθ. 261/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος και νομικές υπηρεσίες στα πλαίσια της αριθ. 651/2018 προκαταρκτικής εξέτασης.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος