Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 21/03/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  4518

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την αριθ. 56/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσεις επί της αριθ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.
  4. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις αποχετευτικών δικτύων Δ.Ε. Φιλώτα», προϋπολογισμού 7.100,00€.
  5. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – Συντηρήσεις υδρευτικών δικτύων και κατασκευή νέων παροχών Δ.Ε. Αετού», προϋπολογισμού 7.100,00€.
  6. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση – λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Αετού, έτους 2019» προϋπολογισμού 14.088,76 €.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος