Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 12/04/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5963

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,  στο Γραφείο του Δημάρχου για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  3. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Βαλτονέρων Δ. Αμυνταίου.
  4. Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για τη διόρθωση των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Τ.Κ. Πεδινού Δ. Αμυνταίου.
  5. Ακύρωση της αριθ. 82/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου.
  6. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 - 2020”, προϋπολογισμού 415.574,08€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος