Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 27/06/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  11511

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 14η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
  2. Έγκριση ή μη αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α).
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της ολοκλήρωσης διαδικασίας εκποίησης οικοπέδων στην Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα Δ. Αμυνταίου.
  4. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
  5. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑΕ:25.7412.053, προϋπολογισμό 12.244,92 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.
  6. Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑΕ: 25.7413.008, προϋπολογισμό 24.750,37€ και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.
  7. Έγκριση Πρακτικών του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020», προϋπολογισμού 44.334,53€.
  8. Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, για τον Δήμο Αμυνταίου», προϋπολογισμού 180.000,00€.
  9. Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019 – 2020», προϋπολογισμού 415.574,08€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος