Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                                                           ΑΜΥΝΤΑΙΟ 19/07/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  12941

                                                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 15η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς κ. κ.

Ρακόπουλο Άγγελο

Χαριτίδη Ευθύμιο

Ταμήλια Αλέξανδρο

Νάτση Ιωάννη

Γεώργου Τρύφων

Μπάντη Ιορδάνη

Σας προσκαλούμε να έλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Γραφείο του Δημάρχου, για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Εισήγηση από την Οικονομική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 και κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
 3. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Απολογισμού - Ισολογισμού περιόδου 01-01-2018 έως 31-12-2018.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της αριθ. πρωτ. 12582/15-07-2019 αίτησης της κας. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Γεωργίας.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου επί της αριθ. πρωτ. 8136/11-6-2018 αίτησης του κ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Κων/νου.
 6. Εξέταση της από 28-06-2019 ένστασης της εταιρείας ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΤΕ (αρ. πρωτ. εισερχ. 12123/05-07-2019).
 7. Εξέταση της από 28-06-2019 ένστασης της εταιρείας ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ (αρ. πρωτ. εισερχ. 12128/05-07-2019).
 8. Ακύρωση της αριθ. 120/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Εκ νέου απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη σύνταξης Γενικού Σχεδίου (Master Plan) Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου", με ΚΑΕ:25.7412.053, προϋπολογισμό 12.244,92 € και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.
 9. Ακύρωση της αριθ. 121/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυνταίου. Εκ νέου απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Ανάπτυξης Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου (ΤΝΔ) για προσομοίωση των πλημμυρικών φαινομένων στον αστικό ιστό της πόλης του Αμυνταίου", με ΚΑΕ: 25.7413.008, προϋπολογισμό 24.750,37€ και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ-Ορεινοί Δήμοι.
 10. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Βεγόρας", προϋπολογισμού 661.290,32€, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 11. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πελαργού", προϋπολογισμού 705.645,16€, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 12. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Εσωτερική αποχέτευση Τ.Κ. Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου", προϋπολογισμού 1.529.838,71€, χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 13. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχήματος 4Χ4 στα πλαίσια του έργου Less Waste», προϋπολογισμού 32.250,00€.
 14. Έγκριση Πρακτικών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 216.934,35€.
 15. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Πρόχειρου (Συνοπτικού) Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου, κατά το σχολικό έτος 2019–2020», προϋπολογισμού 44.334,53€.
 16. Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2019–2020», προϋπολογισμού 415.574,08€.

Ο Πρόεδρος

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος